Επικοινωνία

Το «Σπίτι της Κοντέας»
Προσωρινή έδρα Κοινοτικού Συμβουλίου Κοντέας
Πιαλέ Πασιά 92, 6026, Λάρνακα
Τηλέφωνο: +357 24 400 920
Email: